OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

 

 1. Rozsah platnosti
 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) uzavřené mezi společností MEDUNA vakuová kalírna s.r.o., IČO: 28847555 (dále jen „Zhotovitel“) a objednatelem (dále také jen „Objednatel“) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“ nebo „Občanský zákoník“).
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“) dle 1751 OZ stanoví základní pravidla, která se uplatní pro veškeré vztahy vznikající mezi Zhotovitelem a Objednatelem na základě Smlouvy a na právní vztahy vznikající v souvislosti s jednáním mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejichž cílem je uzavření takové Smlouvy.
 3. Smlouva se uzavírá na základě objednávky Objednatele a jejího přijetí ze strany Zhotovitele. Smlouva může být uzavírána na základě sjednané rámcové smlouvy a/nebo vzorové objednávky.
 4. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované ve Smlouvě a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu.
 5. Jakékoliv smluvní podmínky Objednatele se tímto výslovně vylučují. Takové smluvní podmínky se užijí na vztah založený Smlouvou pouze v případě, že je tak ve Smlouvě výslovně ujednáno.
 1. Vznik Smlouvy, změny Smlouvy
 1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele předmět díla (dílčí předmět díla) spočívající v pracích v oblasti tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů na dodaných polotovarech a materiálu. Není-li ujednáno jinak, je Zhotovitel oprávněn provádět i dílčí plnění.
 2. Smlouva je uzavřena výslovnou akceptací objednávky Objednatele ze strany Zhotovitele (podrobně viz čl. 3 OP) s tím, že za akceptaci se nepovažuje podpis dodacího listu vystaveného Objednatelem ze strany Zhotovitele.
 3. Smlouva se všemi svými součástmi nahrazuje veškerá předchozí ujednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se daného díla. Žádná vedlejší ústní ujednání ke Smlouvě nejsou účinná. Jakékoli změny nebo doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu. Toto se vztahuje i na vzdání se požadavku této písemné formy. Zhotovitel vylučuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy Objednatelem s dodatkem či odchylkou.
 4. Případné nabídky služeb, cen a dodávek Zhotovitele jsou až do uzavření Smlouvy považovány za nezávazné a nezakládají na straně Zhotovitele žádné závazky, není-li v příslušné nabídce výslovně uvedeno jinak. To platí zejména pro nabídky Zhotovitele na jeho webových stránkách.
 1. Objednávka
 1. Objednávka (návrh Smlouvy) Objednatele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 • jednoznačnou identifikaci Objednatele, kontakt na Objednatele
 • specifikaci požadovaných prací a specifikaci zpracování polotovarů, včetně odkazu na požadované normy
 • požadovaný termín dodání
 • identifikaci materiálu
 • požadavky na tepelné zpracování a požadavky pro výstupní kontrolu event. rovnání dílců
 • délku nebo typ žíhání, údaje o počtu popouštění
 • požadované technické parametry (tvrdost, tloušťka vrstvy, NHD, CHD, SHD, rovinnost aj.)
 • požadovaný způsob ložení/uchycení dodaných polotovarů do šaržovacích přípravků.
 1. Pokud Objednatel požadovaný způsob ložení/uchycení dodaných polotovarů do šaržovacích přípravků do objednávky neuvede, použije Zhotovitel pro jejich tepelné zpracování takový způsob ložení/uchycení do šaržovacích přípravků, který obvykle při takovém typu úpravy používá, a to při zachování odborné péče. To platí obdobně, neuvede-li Objednatel v objednávce některou z dalších náležitostí objednávky či neposkytne-li Zhotoviteli jakékoliv technické podklady a Zhotovitel se na základě svého uvážení rozhodne objednávku akceptovat.
 2. Objednávku je nutné doručit Zhotoviteli písemně, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo přepravce, elektronickou poštou, prostřednictvím zákaznického portálu, datovým souborem nebo osobně.
 3. Objednávka je závazná (a Smlouva je uzavřena), pokud Zhotovitel objednávku potvrdí bez připomínek ve lhůtě 24 hod. od doručení objednávky v pracovních dnech příp. v jiné lhůtě, na které se (písemně) dohodnou obě smluvní strany.
 4. Akceptační lhůta 24 hod. nebude Zhotovitelem zachována v případě, kdy:
 • nebude objednávka úplná (viz bod 3. 1. těchto OP)
 • nebude pozitivní výsledek kontroly proveditelnosti
 • Objednatel má nesplacené faktury po splatnosti
 • je překročen kreditní limit
 • v této lhůtě se nepodaří dokončit technologické konzultace
 1. V případě, že se vyskytne jakákoliv z výše uvedených překážek zachování akceptační lhůty, Objednatel obdrží bez odkladu dokument „Objasnění objednávky“, na který Objednatel musí reagovat do 2 pracovních dnů. Pokud se tak nestane, zamýšlené jednání odpadá a zakázkový proces je ukončen, nebude-li dohodnuto jinak.
 2. Nepotvrdí-li Zhotovitel objednávku bez připomínek a učiní v údajích obsažených v objednávce odeslané Objednatelem jakoukoliv změnu, jedná se v takovém případě o protinávrh na uzavření Smlouvy a Smlouva vznikne až dnem doručení bezvýhradného souhlasného vyjádření Objednatele za předpokladu, že toto vyjádření bude doručeno Zhotoviteli do 2 pracovních dnů od doručení protinávrhu Objednateli (nedohodnou-li se účastníci Smlouvy písemně na jiném termínu).
 3. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré potřebné technické podklady, zejména výkresovou dokumentaci, technologické pracovní postupy atd.
 1. Cenové podmínky
 1. Cena za dílo je uvedena ve vyžádané cenové nabídce Zhotovitele, v ceníku nebo ve vazbě na dohodnuté zásady v případech individuálních procesů spojených s nepředvídatelnou dobou zpracování nutnou k řádnému dodání díla.
 2. Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že cena může být nadto po provedení díla Zhotovitelem upřesněna (přiměřeně navýšena) v závislosti na konkrétním technologickém čase, použitých technologiích, pracovních postupech (zejména rovnání, okolnostmi vynucená spektrální analýza, chránění, technologické extra praní), časové náročnosti a dalších relevantních okolnostech provedeného zpracování materiálu s tím, že Objednatel je povinen takto stanovenou cenu za dílo Zhotoviteli uhradit. Podle povahy může jít i o dodatečné požadavky na dopravu a balení.
 3. Existuje-li cenová nabídka Zhotovitele na předmětnou zakázku, je Objednatel povinen tuto skutečnost výslovně uvést v objednávce s odkazem na číslo příslušné cenové nabídky od Zhotovitele. Pokud tak Objednatel neučiní, může být jeho zakázka oceněna a cena stanovena jinak, než jak vyplývá z předmětné nabídky Objednatele.
 4. Dojde-li po uzavření Smlouvy ke změně (navýšení) či zavedení daní, administrativních poplatků nebo jiných externích nákladů, jež mají dopad na výši ceny za dílo, je Zhotovitel oprávněn cenu za dílo jednostranně i bez souhlasu Objednatele navýšit, avšak pouze v přiměřeném rozsahu předmětných změn.
 5. Jakékoliv vícenáklady vyvolané na straně Objednatele nese Objednatel.
 6. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré ceny uvedené bez DPH.
 1. Předání zboží ze strany Objednatele, přejímka Zhotovitelem
 1. Pokud není ujednáno jinak, budou příslušné díly, materiál, polotovary (dle povahy konkrétní zakázky) (dále také jen „materiál“) k tepelnému zpracování doručeny Objednatelem na vlastní náklady a jeho riziko do sídla Zhotovitele (Hostovická 196; 533 01 Pardubice – Černá za Bory) a po dokončení tam vyzvednuty.
 2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli materiál zbavený špon, zjevných nečistot, mastnot (s výjimkou antikorozní ochrany v předem dojednaných případech) dále pak bez mechanického poškození a koroze. Nesplnění této povinnosti opravňuje Zhotovitele k odmítnutí převzetí materiálu. Rozhodne-li se Zhotovitel dle svého uvážení přesto materiál v takovém případě přijmout, nese Objednatel náklady na uvedení materiálu do výše požadovaného stavu. Zhotovitel neprovádí vstupní kontrolu jakosti (zejm. chemického složení, vstupního stavu po případném předchozím tepelném zpracování, aj.) materiálu a nenese odpovědnost v případě rozporu oproti objednávce ani za jeho jakost a dosud Zhotovitelem provedené tepelné či chemicko-tepelné zpracování.
 3. Objednatel předává Zhotoviteli materiál v množství, které deklaruje v objednávce. Zhotovitel není povinen toto množství kontrolovat při převzetí materiálu ke zpracování. Zjistí-li však v průběhu zpracování, že množství materiálu deklarované v objednávce nesouhlasí v toleranci +/- 2 %, provede sám opravu počtu kusů v příslušných dokladech a dokumentaci. Je-li tato tolerance překročena, Zhotovitel neprodleně vyrozumí Objednatele a dále postupují ve shodě. Nedosáhnou-li shody nejpozději do 24 hod, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla a toto dokončit. Zhotovitel má nárok na cenu dle skutečného množství materiálu.
 4. Za aktualizaci technické dokumentace případně dlouhodobě uložené u Zhotovitele odpovídá Objednatel. Zhotovitel postupuje podle stávající technické dokumentace, kterou má v dané době od Objednatele k dispozici. Objednatel tak nese následky plynoucí z neprovedených aktualizací.
 

 

 1. Termín dodání (dodací lhůta)
 1. Není-li mezi smluvními stranami ujednán jiný termín, Zhotovitel si vyhrazuje plnit závazky ze Smlouvy vyplývající do 7 pracovních dnů s připočtením technologického času (tj. zajištění nutných speciálních přípravků apod.) na zpracování zakázky (provedení díla).
 2. Dodací lhůta je z technologických důvodů dohodnuta pouze jako přibližná a prodlužuje se přiměřeným způsobem v případě nepředvídatelných překážek, které Zhotovitel nemohl odvrátit. Nepředvídatelnými překážkami se rozumí zejména jakákoliv vícenásobná zpracování, která nebyla na počátku zřejmá, nezaviněné a závažné poruchy provozu na straně Zhotovitele, které byly způsobeny např. stávkou, výlukou, nehodou, pandemií, potížemi s přepravou, závadami na provozních dodávkách a zařízeních, problémy spojenými s dodávkou energie a také poruchami provozu v závodě subdodavatelů Zhotovitele a jinými nepředvídatelnými a neodvratitelnými okolnostmi.
 1. Dodání zboží, přechod nebezpečí škody na materiálu
 1. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zpracování díla nesoulad v technických otázkách způsobený na straně Objednatele (např. neshoda v jakosti materiálu), dodací lhůta neplyne do doby vyjasnění těchto neshod. Termín dokončení (dodací lhůta) se v takovém případě prodlužuje až do vyjasnění takových neshod. Požaduje-li Objednatel konkrétní technologický postup pro provádění díla, neodpovídá Zhotovitel za vady či škodu, které v důsledku dodržení takového předepsaného postupu Objednateli vzniknou, jestliže Objednatele na nevhodnost takového technologického postupu upozornil a Objednatel na tomto postupu i nadále trval.
 2. Objednatel bere na vědomí, že během tepelného zpracování dochází k objemovým i tvarovým změnám, a proto je nutno vzhledem k této skutečnosti přizpůsobit přídavky na obrábění.
 3. Pokud Objednatel vyžaduje ověření hloubky chemicko-tepelného zpracování nebo povrchového (indukčního) kalení, je povinen dodat Zhotoviteli vzorky materiálu nebo dát souhlas se zničením potřebné části materiálu. V opačném případě nebude Zhotovitelem vydán protokol metalografické laboratoře o ověření hloubky chemicko-tepelného zpracování nebo povrchového (indukčního) kalení. Zákazník je zodpovědný za to, že jím dodaný vzorek k laboratorním zkouškám odpovídá kvalitou materiálu kvalitě materiálu dodávaných dílů, se kterými má být zpracováván (zejm. pochází ze shodné tavby, má shodné předchozí tepelné zpracování apod.).
 4. Není-li ujednáno jinak, je místem dodání provozovna Zhotovitele uvedená v bodu 5. číslo 1. těchto OP.
 5. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo a podepsat protokol tepelného zpracování, popř. dodací list nejpozději ve lhůtě 5 dnů od vyrozumění Zhotovitelem o jeho dokončení. Není-li ujednáno jinak, Objednatel zajišťuje převzetí a dopravu, a také nese náklady s tím spojené. Má-li Zhotovitel (po dohodě s Objednatelem) zpracovaný materiál odeslat, odevzdá tento materiál Objednateli předáním prvnímu přepravci k přepravě pro Objednatele a umožní objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy, pokud není dohodnuto jinak.
 6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje ojedinělé vady, které nebrání nebo podstatným způsobem neztěžují užívání díla k Zhotoviteli známému účelu, popř. k účelu obvykle určenému.
 7. Dokladem o převzetí díla Objednatelem je podepsaný expediční list, popř. dodací list, pokud není dohodnuto jinak. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele v okamžiku převzetí díla od Zhotovitele.
 8. Pokud Objednatel nepřevezme dílo v souladu se Smlouvou, je Zhotovitel oprávněn (avšak nikoliv povinen) uskladnit dílo u sebe či u třetí osoby na náklady Objednatele, který se je zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit. Ostatní nároky Zhotovitele, vyplývající z prodlení Objednatele s převzetím díla, tímto nejsou, jakkoliv, dotčeny.
 1. Platební podmínky
 1. Není-li dohodnuto jinak, dochází ke vzniku práva Zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dnem splnění. Za splnění se považuje den, kdy byly prokazatelně dokončeny práce na díle. O dokončení prací na díle je Objednatel informován zasláním emailu s přiloženou Zkušební zprávou.
 2. Není-li stanoveno jinak, je Objednatel povinen uhradit cenu na příslušný účet Zhotovitele ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne odeslání faktury Zhotovitelem, a to ve sjednané výši, měně a sjednaným způsobem. Faktury jsou vystavovány a doručovány elektronicky. Veškeré náklady spojené s úhradou ceny nese Objednatel.
 3. Za den splnění povinnosti k úhradě ceny díla ze strany Objednatele se považuje den připsání celé ceny díla, jakkoliv neponížené na příslušný účet Zhotovitele s uvedením příslušných platebních údajů. Není-li ujednáno jinak, hradí se bezhotovostním převodem nebo v hotovosti.
 4. V případě prodlení platby je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za každý den prodlení a Objednatel se ji zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení výzvy Zhotovitele, uhradit, není-li dohodnuto jinak. Tato smluvní pokuta nezbavuje Objednatele povinnosti zaplatit Zhotoviteli všechny prokazatelné náklady spojené s vymáháním pohledávky a poskytnout mu náhradu škody.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo požadovat úhradu za provedené dílo v místě a čase převzetí díla v hotovosti, zejména v případech, kdy Objednatel je opakovaně v prodlení se svými platebními závazky vyplývajícími ze smluvního vztahu.
 6. Nedojde-li ke zhotovení díla z důvodů na straně Objednatele, je povinen hradit Zhotoviteli náklady vynaložené ke zjištění takových důvodů. Takovými překážkami obvykle jsou skryté vady na předaném materiálu, nesprávné pokyny Objednatele, vady jeho dokumentace a obdobně.
 1. Odpovědnost za vady, reklamace
 1. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Objeví-li se vada až po předání díla, má Objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li Zhotovitel vadu porušením povinnosti.
 2. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit, vytkl-li skrytou vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost dílo prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do 6 měsíců od převzetí předmětu plnění (viz § 1921 OZ). Zjevné vady je nutno vytknout při převzetí díla.
 3. Objednatel má v případě vadného plnění (vad díla) tato práva:
 • Při podstatném porušení Smlouvy může Objednatel požadovat odstranění vady díla opravou nebo dodáním chybějící části díla, přiměřenou slevu z ceny díla nebo může od Smlouvy odstoupit, Objednatel může také požadovat provedení nového díla, ne však, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze lze opravit.
 • Při nepodstatném porušení Smlouvy může Objednatel požadovat odstranění vady z díla nebo poskytnutí přiměřené slevy.
 1. Při podstatném porušení Smlouvy musí Objednatel zároveň s oznámením vady díla nebo bez zbytečného odkladu poté Zhotoviteli sdělit, jaké právo z vadného plnění zvolil. Jinak má stejná práva jako v případě nepodstatného porušení.
 2. Reklamace nemusí být Zhotovitelem uznána za oprávněnou zejména jestliže:
 • Objednatel při reklamaci neuvede, kde se vada nachází a jak se vada projevuje.
 • Na reklamovaném materiálu (díle) byly před uplatněním reklamace provedeny nebo započaty jakékoliv další úpravy neumožňující zjištění objektivního stavu.
 • Objednatel nedal Zhotoviteli reklamovaný materiál (dílo) k dispozici za účelem posouzení oprávněnosti reklamace. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli nebo jím určené odborné osobě reklamované dílo prohlédnout, změřit, případně provést další zkoušky.
 1. V případě nevyzvednutí reklamovaného materiálu do 14 dnů poté, co byl Objednatel vyrozuměn o vyřízení reklamace, je Zhotovitel oprávněn Objednateli účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.
 2. Měření tvrdosti se provádí podle platných norem ČSN. Metodu a plochu pro měření stanoví Zhotovitel dle svých odborných znalostí. Pokud má Objednatel specifické požadavky na měření tvrdosti, je povinen tyto uvést ve Smlouvě.
 3. Při kontrole tvrdosti je za nevýznamnou považována odchylka ± 1 HRC, ± 25 HV, ± 20 HB a ± 50 MPa.
 4. Ve vztahu k poškození materiálu, který je tepelně zpracováván, a jiným závadám na jakosti způsobených Zhotovitelem, bude Zhotovitel odpovídat pouze za takové ztráty, jaké jsou obvyklé u takové zakázky a rozumně předvídatelné.
 5. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele provede rovnací práce, nepřebírá při tomto procesu odpovědnost za případný vznik poškození za podmínek, že k tomu nevytvoří Objednatel potřebné předpoklady. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být na rovnaném dílu zajištěny dostatečné materiálové přídavky, minimálně 0,3 mm na plochu, a to pro odstranění ovlivněného (postiženého) povrchu rovnáním.
 6. Objednatel je povinen nahradit Zhotoviteli veškeré jím vynaložené náklady spojené s neoprávněným uplatněním vadného postupu či vady tepelného zpracování materiálu Objednatele.
 7. V případech, kdy je splnění díla spojeno s nevhodným pokynem Objednatele, je Zhotovitel povinen na nevhodnost pokynu upozornit. Trvá-li i přesto Objednatel na tomto pokynu, má Zhotovitel právo zakázku odmítnout nebo od smlouvy odstoupit. Vznikne-li Zhotoviteli škoda v důsledku zavinění Objednatele, který přes písemné upozornění Zhotovitele na provedení díla trval a Objednatel od smlouvy neodstoupil, pak Objednatel odpovídá za škodu vzniklou Zhotoviteli.
 8. V případě zaviněného porušení zásadních smluvních závazků bude Zhotovitel odpovídat, s výjimkou případů úmyslu nebo hrubé nedbalosti na straně jeho legitimních zástupců nebo řídících pracovníků, pouze za škody, které jsou typické při dané zakázce a rozumně předvídatelné. Zhotovitel ani tak neodpovídá za nepřímé škody a za ušlý zisk.
 9. Zhotovitel neodpovídá za vady v materiálu, které mají původ v hutním zpracování a projeví se při tepelném zpracování, ani za vady vzniklé nevhodnou technologií výroby.
 1. Odstoupení od smlouvy
 1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od uzavřené smlouvy odstoupit, avšak jen do doby, než budou Zhotovitelem započaty práce na díle. Jestliže Zhotovitel před započetím prací na díle vynaložil náklady související s uzavřenou smlouvou, má právo na jejich úhradu. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel má právo do doby úhrady vynaložených nákladů zadržet materiál předaný k úpravě.
 2. Jestliže po uzavření smlouvy a v průběhu jejího plnění se objeví překážka, za kterou odpovídá Objednatel (zejm. záměna materiálu a nedodržení deklarované kvality materiálu), je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit a požadovat úhradu prokazatelně vynaložených nákladů, kterou je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit do 14 dnů od jejich vyúčtování.
 3. Další případy, kdy je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy, stanoví právní předpisy.
 1. Ochrana důvěrných informací
 1. Důvěrnými informacemi se po celou dobu trvání vzájemné spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se Objednatel v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které mu Zhotovitel v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní. Jde zejména o skutečnosti technické, ekonomické a výrobní povahy v hmotné nebo nehmotné formě bez ohledu, zda budou za důvěrné výslovně označeny. Objednatel je povinen zachovat o těchto důvěrných informacích mlčenlivost a nesdělit je ani neumožnit k nim přístup třetím osobám, nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob, není-li písemně dohodnuto jinak. Poruší-li Objednatel shora uvedený závazek, je povinen nahradit Zhotoviteli vzniklou škodu, vč. ušlého zisku.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Nedílnou součástí každé smlouvy o dílo jsou tyto OP.

 

                     V Pardubicích – Černá za Bory 1.7.2021

 

                                                                                                                                              Ing. Vendula Nováková

                                                                                                                                                             majitelka

 

 

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Obchodními podmínkami společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o., a tímto je bez výhrad přijímám.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti