Měření vrstvy

Popis

V naší laboratoři provádíme měření tloušťky vrstev po chemicko-tepelném zpracování (cementace, nitrocementace, nitridace, karbonitridace) i hloubky prokalení po povrchovém (indukčním) ohřevu.

 

Stanovení hloubky cementace a hloubky prokalení probíhá v souladu s příslušnými normami, v případě cementování podle ČSN EN ISO 2639, v případě povrchového kalení podle ČSN EN 10328.

 

Hloubka cementace (nauhličená a kalená vrstva) je definována jako kolmá vzdálenost mezi povrchem a vrstvou, ve které je tvrdost 550 HV1. Označuje se CHD (Eht) a vyjadřuje se v milimetrech, např. CHD = 1,2 mm.

 

Efektivní hloubka prokalení po povrchovém (indukčním) ohřevu je definována jako vzdálenost mezi povrchem zkoušeného tělesa a místem ve vrstvě, kde tvrdost HV1 je rovna mezní tvrdosti. „Mezní tvrdost“ = 0,8 x „minimální tvrdost povrchu“ v jednotkách tvrdosti HV.

 

Pro stanovení hloubky nitridace neexistuje žádná norma. Podle mezinárodních úmluv se za nitridovanou vrstvu považuje vzdálenost od povrchu součásti k místu, kde je naměřená tvrdost o 50 HV1 vyšší než tvrdost jádra. Nezáleží tedy na povrchové tvrdosti ani na konkrétní hodnotě mezní tvrdosti jako u cementace a povrchového kalení, ale na jakosti materiálu a na tepelném zpracování, které nitridaci předcházelo.

 

Princip zkoušek spočívá v měření mikrotvrdosti metodou Vickers na vyleštěném metalografickém vzorku. Hloubka se pak stanoví z gradientu tvrdosti na příčném výbrusu kolmém k povrchu. Lze ji odvodit graficky z křivky znázorňující změnu tvrdosti jako funkci vzdálenosti od povrchu tělesa.

Námi používaný mikrotvrdoměr LECO AMH43 umožňuje automatické měření a vyhodnocení bez zásahu a ovlivnění obsluhou. Po skončení měření se vygeneruje protokol v pdf.

 

Měření cementovaných a nitridovaných vrstev provádíme pravidelně na našich vzorcích z vhodných materiálů pro ověření správně nastavených parametrů při procesech chemicko-tepelného zpracování.

Tato měření provádíme samozřejmě i na vzorcích, které si dodá sám zákazník nebo na vyžádání přímo na rozříznutém polotovaru. V takovém případě vystavujeme zkušební protokol, který obsahuje všechny údaje popsané ve zmiňovaných normách ČSN.

Všechny tyto vzorky jsou číslovány, archivovány a kdykoliv dohledatelné.

Fotky