Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

 1. Rozsah platnosti
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi společností MEDUNA vakuová kalírna s. r. o., IČO: 28847555 (dále jen „Zhotovitel“)
   a objednatelem (dále také jen „Objednatel“) podle ustanovení 2586 a násl. zákona
   č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“ nebo „Občanský zákoník“).
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“) dle
   1751 OZ stanovuji základní pravidla, která se uplatní pro veškeré vztahy vznikající mezi Zhotovitelem a Objednatelem na základě Smlouvy a na právní vztahy vznikající
   v souvislosti s jednáním mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejichž cílem je uzavření takové Smlouvy.
  3. Smlouva se zpravidla skládá z formuláře Smlouvy, těchto Obchodních podmínek, jakož
   i ostatních součástí (zejména příloh). Obsahuje-li formulář Smlouvy (je-li podepisován) úpravu odlišnou od Obchodních podmínek, má taková úprava přednost před úpravou Obchodních podmínek a ostatních součástí smlouvy.
  4. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí
   pro Objednatele dílo specifikované ve Smlouvě a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu.
  5. Jakékoliv smluvní podmínky Objednatele se tímto výslovně vylučují. Takové smluvní podmínky se užijí na vztah založený Smlouvou pouze v případě, že je tak ve Smlouvě výslovně ujednáno.
 2. Vznik Smlouvy, změny Smlouvy
  1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele předmět díla (dílčí předmět díla) spočívající v pracích v oblasti tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů
   na dodaných polotovarech a materiálu. Není-li ujednáno jinak, je Zhotovitel oprávněn provádět i dílčí plnění.
  2. Smlouva je uzavřena okamžikem:
   • podpisu formuláře Smlouvy oběma smluvními stranami;
   • výslovnou písemnou akceptací objednávky Objednatele ze strany Zhotovitele (podrobně viz čl. 3 OP);
   • převzetím zboží Objednatele Zhotovitelem, popř. provedením objednávky Zhotovitelem (konkludentní přijetí návrhu Smlouvy).
  3. Smlouva se všemi svými součástmi nahrazuje veškerá předchozí ujednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se daného díla. Žádná vedlejší ústní ujednání ke Smlouvě nebyla učiněna. Jakékoli změny nebo doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu. Toto
   se vztahuje i na vzdání se požadavku této písemné formy. Zhotovitel vylučuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy Objednatelem s dodatkem či odchylkou.
  4. Případné nabídky služeb, cen a dodávek Zhotovitele jsou až do uzavření Smlouvy považovány za nezávazné a nezakládají na straně Zhotovitele žádné závazky, není-li v příslušné nabídce výslovně uvedeno jinak. To platí zejména pro nabídky Zhotovitele
   na jeho webových stránkách.
 3. Objednávka
  1. Objednávka Objednatele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
   • jednoznačnou identifikaci Objednatele, kontakt na Objednatele,
   • specifikaci požadovaných prací a specifikaci zpracování polotovarů,
   • požadovaný termín dodání,
   • identifikace materiálu,
   • požadavky na tepelné zpracování a požadavky pro výstupní kontrolu event. rovnání dílců,
   • požadované technické parametry (tvrdost, tloušťka vrstvy, rovinnost aj.)
   • požadovaný způsob ložení/uchycení dodaných polotovarů do šaržovacích přípravků.
  2. Pokud Objednatel požadovaný způsob ložení/uchycení dodaných polotovarů 
   do šaržovacích přípravků do objednávky neuvede, použije Zhotovitel pro jejich tepelné zpracování  takový způsob ložení/uchycení do šaržovacích přípravků, který obvykle
   při takovém typu úpravy používá, a to při zachování odborné péče. To platí obdobně, neuvede-li Objednatel v objednávce některou z dalších náležitostí objednávky
   či neposkytne Zhotoviteli jakékoliv technické podklady a Zhotovitel se na základě svého uvážení rozhodne objednávku akceptovat.
  3. Objednávku je nutné doručit Zhotoviteli písemně, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo přepravce, elektronickou poštou, faxovou zprávou event. telefonicky nebo osobně. Telefonická objednávka bude považovaná za učiněnou v souladu s těmito OP pouze v případě, že bude nejpozději do 24 hod potvrzena písemnou objednávkou.
  4. Objednávka je závazná (a Smlouva je uzavřena), pokud Zhotovitel objednávku potvrdí
   bez připomínek ve lhůtě 24 hod od doručení objednávky v pracovních dnech příp. v jiné lhůtě, na které se (písemně) dohodnou obě smluvní strany.
  5. Potvrzení objednávky Zhotovitel doručuje bez zbytečného odkladu Objednateli způsobem uvedeným v čl. 3 písm. c. těchto OP, avšak jen na základě písemného požadavku Objednatele.
  6. Nepotvrdí-li Zhotovitel objednávku bez připomínek a učiní v údajích obsažených v objednávce odeslané Objednatelem jakoukoliv změnu, jedná se v takovém případě
   o protinávrh na uzavření Smlouvy a Smlouva vznikne až dnem doručení bezvýhradného souhlasného vyjádření Objednatele, bude-li toto vyjádření doručeno Zhotoviteli do 24 hod od doručení protinávrhu Objednateli (nedohodnou–li se účastníci Smlouvy písemně
   na jiném termínu).
  7. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré potřebné technické podklady, zejména výkresovou dokumentaci, technologické pracovní postupy atd.
 4. Cenové podmínky
  1. Cena za dílo je uvedena ve formuláři Smlouvy, přičemž může být stanovena také odkazem na příslušný ceník. Nedochází-li k uzavření Smlouvy podpisem formuláře, platí cena potvrzená Zhotovitelem na základě akceptace objednávky Objednatele (viz čl. 3 OP), popř. podpůrně cena dle posledního platného ceníku vydaného Zhotovitelem. Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že cena může být nadto po provedení díla Zhotovitelem upřesněna (přiměřeně navýšena) v závislosti na konkrétním technologickém čase, použitých technologiích, pracovních postupech, časové náročnosti a dalších relevantních okolnostech provedeného zpracování materiálu s tím, že Objednatel je povinen takto stanovenou cenu za dílo Zhotoviteli uhradit. Smluvní strany se pro takový případ dohodly, že za nikoliv podstatné se považuje navýšení (překročení) ceny díla
   dle předchozí věty do 15 %.
  2. Existuje-li cenová nabídka Zhotovitele na předmětnou zakázku, je Objednatel povinen tuto skutečnost výslovně uvést v objednávce s odkazem na číslo příslušné cenové nabídky
   od Zhotovitele. Pokud tak Objednatel neučiní, může být jeho zakázka oceněna a cena stanovena jinak, než jak vyplývá z předmětné nabídky Objednatele.
  3. Dojde-li po uzavření Smlouvy ke změně (navýšení) či zavedení daní, administrativních poplatků nebo jiných externích nákladů, jež mají dopad na výši ceny za dílo, je Zhotovitel oprávněn cenu za dílo jednostranně i bez souhlasu Objednatele navýšit, avšak pouze v přiměřeném rozsahu předmětných změn.
  4. Jakékoliv vícenáklady vyvolané na straně Objednatele nese Objednatel.
  5. Není-li vedeno jinak, jsou veškeré ceny uvedené bez DPH.
 5. Předání zboží ze strany Objednatele, přejímka Zhotovitelem
  1. Pokud není ujednáno jinak, budou příslušné díly, materiál, polotovary (dle povahy konkrétní zakázky) (dále také jen „materiál“) k tepelnému zpracování doručeny Objednatelem na vlastní náklady a jeho riziko do sídla Zhotovitele a po dokončení tam vyzvednuty. Není-li ujednáno či Zhotovitelem určeno jinak, doručí Objednatel materiál
   do provozovny (sídla) Zhotovitele na adrese Hostovická 196; 533 01 Pardubice - Černá
   za Bory, a to výhradně na své náklady.
  2. Objednatel je povinen předat materiál Zhotoviteli zbavený špon, mastnot a zjevných nečistot (s výjimkou antikorozní ochrany v předem dojednaných případech). Nesplnění této povinnosti opravňuje Zhotovitele k odmítnutí převzetí materiálu. Rozhodne-li se Zhotovitel výhradně dle svého uvážení materiál v takovém případě přijmout, nese Objednatel zvýšené náklady na uvedení materiálu do výše popsaného stavu. Zhotovitel neprovádí vstupní kontrolu materiálu a nenese odpovědnost za jeho jakost a dosud provedené tepelné či chemicko-tepelné zpracování.
  3. Objednavatel předává Zhotoviteli materiál v množství, které deklaruje v objednávce. Zhotovitel není povinen toto množství kontrolovat při převzetí materiálu ke zpracování. Zjistí-li však v průběhu zpracování, že množství materiálu deklarované v objednávce nesouhlasí v toleranci +/-2%, provede sám opravu počtu kusů v příslušných dokladech
   a dokumentaci. Je-li tato tolerance překročena, Zhotovitel neprodleně vyrozumí Objednatele a dále postupují ve shodě. Nedosáhnou-li shody nejpozději do 24 hod, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla a toto dokončit. Zhotovitel má nárok
   na cenu dle skutečného množství materiálu.
  4. Za aktualizaci technické dokumentace případně dlouhodobě uložené u Zhotovitele odpovídá Objednatel, Zhotovitel postupuje podle stávající technické dokumentace, kterou má v dané době od Objednatele k dispozici; Objednatel tak nese následky plynoucí z neprovedených aktualizací.
 6. Termín dodání (dodací lhůta)
  1. Není-li mezi smluvními stranami ujednán jiný termín, Zhotovitel si vyhrazuje plnit závazky ze Smlouvy vyplývající do 3 pracovních dnů s připočtením technologického času
   na zpracování zakázky (provedení díla).
  2. Dodací lhůta je z technologických důvodů dohodnuta pouze jako přibližná a prodlužuje se přiměřeným způsobem v případě nepředvídatelných překážek, které Zhotovitel nemohl odvrátit. Nepředvídatelnými překážkami se rozumí zejména jakákoliv vícenásobná zpracování, která nebyla na počátku zřejmá, nezaviněné a závažné poruchy provozu
   na straně Zhotovitele, které byly způsobeny např. stávkou, výlukou, nehodou, potížemi s přepravou, závadami na provozních dodávkách a zařízeních, problémy spojenými s dodávkou energie a také poruchami provozu v závodě subdodavatelů Zhotovitele.
 7. Dodání zboží, přechod nebezpečí škody na materiálu
  1. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zpracování díla nesoulad v technických otázkách způsobený na straně Objednatele (např. neshoda v jakosti materiálu), dodací lhůta neplyne do doby vyjasnění těchto neshod. Termín dokončení (dodací lhůta) se v takovém případě prodlužuje až do vyjasnění takových neshod. Požaduje-li Objednatel konkrétní technologický postup pro provádění díla, neodpovídá Zhotovitel za vady či škodu, které v důsledku dodržení takového předepsaného postupu Objednateli vzniknou, jestliže Objednatele na nevhodnost takového technologického postupu upozornil a Objednatel
   na tomto postupu i nadále trval.
  2. Objednatel bere na vědomí, že během tepelného zpracování dochází k objemovým
   i tvarovým změnám a proto je nutno vzhledem k této skutečnosti přizpůsobit přídavky.
  3. Pokud Objednatel vyžaduje ověření hloubky chemicko-tepelného zpracování nebo povrchového (indukčního) kalení, je povinen dodat Zhotoviteli vzorky materiálu nebo dát souhlas se zničením potřebné části materiálu. V opačném případě nebude Zhotovitelem vydán protokol metalografické laboratoře o ověření hloubky chemicko-tepelného zpracování nebo povrchového (indukčního) kalení. Zákazník je zodpovědný za to, že jím dodaný vzorek k laboratorním zkouškám odpovídá kvalitou materiálu, kvalitě materiálu dodávaných dílů, se kterými je zpracováván.
  4. Není-li ujednáno jinak, je místem dodání provozovna Zhotovitele uvedená v bodu 5. písm. a. těchto OP.
  5. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo a podepsat protokol tepelného zpracování popř. dodací list nejpozději ve lhůtě 5 dnů od vyrozumění Zhotovitelem o jeho dokončení. Není-li ujednáno jinak, zajišťuje převzetí a dopravu a nese náklady s tím spojené Objednatel. Má-li Zhotovitel (po dohodě s Objednatelem) zpracovaný materiál odeslat, odevzdá tento materiál Objednateli předáním prvnímu přepravci k přepravě
   pro Objednatele a umožní objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy, pokud není dohodnuto jinak.
  6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje ojedinělé vady, které nebrání nebo podstatným způsobem neztěžují užívání díla k Zhotoviteli známému účelu, popř. k účelu obvykle určenému.
  7. Dokladem o převzetí díla Objednatelem je protokol tepelného zpracování popř. dodací list, pokud není dohodnuto jinak. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele v okamžiku převzetí díla od Zhotovitele. Odmítne-li Objednatel převzít dílo bez závažných důvodů ve výše uvedené lhůtě, přechází na něho nebezpečí škody na díle marným uplynutím této lhůty (viz čl. 7 písm. e).
  8. Pokud Objednatel nepřevezme dílo v souladu se Smlouvou, je Zhotovitel oprávněn (avšak nikoliv povinen) uskladnit dílo u sebe či u třetí osoby na náklady Objednatele, který se je zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit. Ostatní nároky Zhotovitele vyplývající z prodlení Objednatele s převzetím díla tímto nejsou jakkoliv dotčeny.
 8. Platební podmínky
  1. Není-li stanoveno jinak, dochází ke vzniku práva Zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dnem, kdy byly prokazatelně dokončeny práce na díle.
  2. Není-li stanoveno jinak, je Objednatel povinen uhradit cenu na příslušný účet Zhotovitele ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury Zhotovitelem, a to ve sjednané výši, měně a sjednaným způsobem. Veškeré náklady spojené s úhradou ceny nese Objednatel.
  3. Za den splnění povinnosti k úhradě ceny díla ze strany Objednatele se považuje den připsání celé ceny díla jakkoliv neponížené na příslušný účet Zhotovitele s uvedením příslušných platebních údajů. Není-li ujednáno jinak, hradí se bezhotovostním převodem nebo v hotovosti.
  4. V případě prodlení platby je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu
   ve výši 0,1 % z  ceny za každý den prodlení a Objednatel se ji zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení výzvy Zhotovitele k její úhradě, Zhotoviteli zaplatit. Tato smluvní pokuta nezbavuje Objednatele povinnosti zaplatit Zhotoviteli všechny prokazatelné náklady spojené s vymáháním pohledávky a poskytnout mu náhradu škody.
  5. Zhotovitel si vyhrazuje právo požadovat úhradu za provedené dílo v místě a čase převzetí díla v hotovosti, zejména v případech, kdy Objednatel opakovaně neplní své závazky vyplývající ze smluvního vztahu.
  6. Nárok Zhotovitele na cenu díla vzniká i tehdy, pokud nedojde k provedení (dokončení) díla z důvodu na straně Objednatele (např. z důvodu skrytých vad na předaném materiálu, nesprávních pokynů Objednatele, vadách dokumentace atd.).
 9. Odpovědnost za vady, reklamace
  1. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Objeví-li se vada až po předání díla, má Objednatel práva
   z vadného plnění, způsobil-li Zhotovitel vadu porušením povinnosti.
  2. Objednatel a Zhotovitel si ujednali ve smyslu § 2112 OZ, že Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli skryté vady bez zbytečného odkladu poté, co je Objednatel mohl při řádné
   a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 30 dnů od převzetí materiálu. Zjevné vady je nutné vytknout při převzetí díla.
  3. Objednatel má v případě vadného plnění (vad díla) tato práva:
   • při podstatném porušení Smlouvy může Objednatel požadovat odstranění vady díla opravou nebo dodáním chybějící části díla, přiměřenou slevu z ceny díla nebo může od Smlouvy odstoupit, Objednatel může také požadovat provedení náhradního díla, ne však, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Zhotoviteli,
   • při nepodstatném porušení Smlouvy může Objednatel požadovat odstranění vady
    z díla nebo poskytnutí přiměřené slevy.
  4. Při podstatném porušení Smlouvy musí Objednatel zároveň s oznámením vady díla nebo bez zbytečného odkladu poté Zhotoviteli sdělit, jaké právo z vadného plnění zvolil. Jinak má stejná práva jako v případě nepodstatného porušení.
  5. Reklamace nemusí být Zhotovitelem uznána za oprávněnou zejména jestliže:
   • Objednavatel při reklamaci neuvede, kde se vada nachází a jak se vada projevuje;
   • na reklamovaném materiálu (díle) byly před uplatněním reklamace provedeny nebo započaty jakékoliv další úpravy;
   • Objednatel nedal Zhotoviteli reklamovaný materiál (dílo) k dispozici za účelem posouzení oprávněnosti reklamace.
  6. Je-li Objednatel spotřebitelem, platí pro reklamaci dále zejména tato specifika:
   • Zhotovitel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle charakteru materiálu / díla potřebná k odbornému posouzení reklamované vady;
   • reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zhotovitel s Objednatelem nedohodne na lhůtě delší;
   • Zhotovitel vydá Objednateli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, dále potvrzení
    o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
  7. V případě nevyzvednutí reklamovaného materiálu do 14 dnů poté, co byl Objednatel vyrozuměn o vyřízení reklamace, je Zhotovitel oprávněn Objednateli účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.
  8. Měření tvrdosti se provádí podle platných norem ČSN. Metodu a plochu pro měření stanoví Zhotovitel dle svých odborných znalostí. Pokud má Objednatel specifické požadavky na měření tvrdosti, je povinen tyto uvést ve Smlouvě.
  9. Při kontrole tvrdosti je za nevýznamnou považována odchylka 3% z naměřené hodnoty metodou HB nebo HV5 a vyšší a u metody HRC jeden stupeň Rockwella.
  10. Ve vztahu k poškození materiálu, který je tepelně zpracováván, a jiným závadám na jakosti způsobených Zhotovitelem, bude Zhotovitel odpovídat pouze za takové ztráty, jaké jsou obvyklé u takové zakázky a rozumně předvídatelné.
  11. Pokud Zhotovitel na přání Objednatele provede rovnací práce, nepřebírá při tomto procesu odpovědnost za případný vznik poškození. Pokud není Objednatelem stanoveno jinak, bere se u rovnacích prací za to, že díl má dostatečné přídavky min. 0,3 mm
   na plochu, pro odstranění ovlivněného povrchu rovnáním. Při použití ochranných prostředků proti cementaci nebo nitridaci nemůže být úspěšnost ochrany a výsledný stav povrchu ze strany Zhotovitele jakkoliv zaručena. Objednatel je povinen nahradit Zhotoviteli veškeré jím vynaložené náklady spojené s neoprávněným uplatněním vadného postupu či vady tepelného zpracování materiálu Objednatele.
  12. Pokud nebylo písemně oboustranně ujednáno jinak, neodpovídá Zhotovitel za škody vyplývající ze zpracování, které Zhotovitel sám navrhl a Objednatel schválil. Zhotovitel je oprávněn předpokládat, že Objednatel ze své strany provede veškeré kontroly, které jsou potřebné pro splnění povinnosti bezpečnosti provozu. Objednatel neuzná reklamace nepřímé povahy, obzvláště reklamace na základě škod na dílech, které se neshodují se zpracovanými díly.
  13. V případě zaviněného porušení zásadních smluvních závazků bude Zhotovitel odpovídat, s výjimkou případů úmyslu nebo hrubé nedbalosti na straně jeho legitimních zástupců nebo řídících pracovníků, pouze za škody, které jsou typické při dané zakázce a rozumně předvídatelné. Zhotovitel ani tak neodpovídá za nepřímé škody a za ušlý zisk.
  14. Zhotovitel neodpovídá za vady v materiálu, které mají původ v hutním zpracování
   a  projeví se  při tepelném zpracování, ani za vady vzniklé nevhodnou technologií výroby.
  15. Podmínkou uznání reklamace je řádně a včas zaplacená faktura, pokud není faktura
   ve splatnosti.
 10. Sdělení před uzavřením smlouvy

Pro případ, že je smlouva uzavírána s Objednatelem, který je spotřebitelem, mimo obchodní prostory Zhotovitele nebo tzv. distančním způsobem (prostřednictvím prostředku komunikace na dálku) ve smyslu příslušných ustanovení OZ, platí následující:

 • Objednatel je vedle důvodů pro odstoupení od Smlouvy uvedených ve Smlouvě oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu v souladu s § 1829 OZ ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí materiálu (čl. 7 OP). Pro účely uplatnění práva na odstoupení
  od Smlouvy musí Objednatel o svém odstoupení informovat Zhotovitele, např. formou Objednatelem podepsaného jednostranného právního jednání (dopisem) zaslaného na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Objednatel v jejím průběhu odešle Zhotoviteli oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
 • V případě odstoupení se Smlouva ruší; Zhotoviteli náleží cena za dílo stanovená dle
  1834 OZ.
 • Pokud bylo dílo v době odstoupení Zhotovitele již dokončeno, pak Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to s ohledem na § 1837 písm. d) OZ, neboť dílo představuje úpravu (zpracování) materiálu Objednatele dle přání Objednatele nebo pro jeho osobu.
 • Oznámení o odstoupení od Smlouvy může znít následovně: „Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dílo uzavřené dne [doplní se datum uzavření Smlouvy] ohledně [doplní se předmět zakázky]“.
 • náklady na prostředky komunikace na dálku (dochází-li k uzavření Smlouvy tzv. distančním způsobem) se neliší od základní sazby (v příp. internetového
  i telefonického připojení dle podmínek operátora Objednatele), Zhotovitel si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy;
 • Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude (dochází-li k uzavření Smlouvy tzv. distančním způsobem) uložena v elektronickém archivu Zhotovitele;
 • v případě, že Objednatel-spotřebitel má stížnost, může se svou stížností obrátit přímo na Zhotovitele, popř. na orgán dohledu nebo státního dozoru (Zhotovitel nemá zvláštní orgán k vyřizování stížností);
 1. Odstoupení od smlouvy
  1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od uzavřené smlouvy odstoupit, avšak jen do doby než budou Zhotovitelem započaty práce na díle.
  2. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy v době, kdy bylo s těmito pracemi započato, zavazuje se uhradit Zhotoviteli prokázané náklady. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel má právo do doby úhrady vynaložených nákladů zadržet materiál předaný k úpravě.
  3. Ujednání čl. 10 OP není dotčeno.
  4. Další případy, kdy je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy, stanoví právní předpisy.
 2. Závěrečná ustanovení
  1. Smlouva se řídí českým právem. Ostatní vztahy mezi smluvními stranami Smlouvy výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem
   a dalšími právními předpisy.
  2. Součástí smlouvy jsou zejména:
   • formulář Smlouvy (je-li smluvními stranami podepisován),
   • objednávka Objednatele akceptovaná Zhotovitelem za podmínek těchto OP,
   • tyto Obchodní podmínky,
   • jakékoliv další smluvní dokumenty, pokud na ně jiná součást Smlouvy výslovně odkazuje (například ceníky Zhotovitele).
  3. Smluvní strany se zavazují zacházet s informacemi, které se dozví v rámci obchodní spolupráce, jako s důvěrnými a tyto nezpřístupnit třetím osobám, ani je bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nepoužít při styku s třetími osobami.
  4. Objednatel není bez písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn postoupit tuto Smlouvu (ani jakékoliv její části, tj. ani pohledávky) dle § 1895 a násl. OZ na třetí subjekty.
  5. Místně příslušným soudem prvního stupně pro veškeré nároky vyplývající ze Smlouvy je obecný soud Zhotovitele, nebude-li jím dle příslušných kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisů soud jiný.
  6. Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli souhlas ke zpracovávání veškerých svých osobních údajů uvedených ve všech součástech Smlouvy a/nebo ve všech dokladech předaných či předložených Zhotoviteli v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Pod pojmem zpracovávání osobních údajů Smlouvy se rozumí rozsah zpracovávání osobních údajů dle
   4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
  7. Je-li Objednatel podnikatelem, tak se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 1799
   a § 1800 OZ se nepoužijí. Objednatel se dále vzdává práva domáhat se při podstatné změně okolností, která založí zvlášť hrubý nepoměr, obnovení smluvní rovnováhy dle
   1765 OZ, resp. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 OZ.
  8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy částečně nebo úplně neplatné
   či neúčinné, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Místo neplatného či neúčinného ustanovení platí za dohodnuté takové ustanovení, které se co nejvíce přibližuje smyslu a hospodářskému účelu Smlouvy.