MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK NEMOVITOSTI – III. VÝZVA a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Rekonstrukce a výstavba nemovitostí v areálu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce a demolice objektů brownfields - „Bývalý zemědělský sklad a Bývalá vrátnice“ a související výstavba moderních výrobních prostor společnosti.  

Realizací projektu společnost MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. plánuje rekonstrukci daných objektů a jejich využití pro svou výrobní činnost. Projekt bude zahrnovat revitalizaci brownfieldů spočívající v:

  • Demolici nevyužívaného objektu bývalé vrátnice;
  • Výstavbě nové a vysoce moderní výrobní haly se skladovacími prostory a administrativní částí;
  • Kompletní rekonstrukci objektu bývalého skladu – částečné dispoziční úpravy, nové podlahy, střešní plášť, osazení otvorů novými dveřmi i okny a provedení zateplení objektu. Tím dojde k vytvoření dalšího výrobního a administrativního provozu;
  • Vybudování nových trafostanic;
  • Návrhu a úpravě komunikací a zpevněných ploch pro zajištění dopravního napojení a zásobování závodu, připojení objektu na inženýrské sítě a kanalizaci, a realizaci sadových úprav v okolní zeleni.
Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti – Výzva III.
EU


Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Úspory energie - IV. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Předmětem projektu je realizace opatření vedoucích ke snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, a to náhradou stávajících technologií nejmodernějšími a energeticky úspornějšími zařízeními.

Realizovaný projekt přispívá, v souladu s cíli programu, k posílení konkurenceschopnosti společnosti snížením energetické náročnosti výrobních procesů a zároveň zlepšuje vliv technologických procesů na životní prostředí.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Výzva IV.
EUNa základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Technologie - IX. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Zvýšení úrovně automatizace a robotizace ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. v návaznosti na Průmysl 4.0.

Předmětem projektu je pořízení vysoce sofistikovaných výrobních a nevýrobních technologií, které budou propojeny autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu společnosti.

Hlavními cíli projektu jsou zefektivnění řízení, zkvalitnění výstupních a mezioperačních kontrol, rozšíření výrobních kapacit a s tím související logické posílení konkurenceschopnosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie - IX. výzva.
EUNa základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - Výzva III. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Instalace FVE ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Věcnou náplní projektu je instalace FVE na střechách výrobního areálu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. Zde budou umístěny fotovoltaické panely, které přeměňují dopadající sluneční záření na stejnosměrný elektrický proud.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobní společnosti. Prostřednictvím instalace fotovoltaického systému dojde k úspoře konečné spotřeby energie a tím k úspoře odebrané energie z elektrizační soustavy.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Fotovoltaické systémy – Výzva III.
EUNa základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Elektromobilita ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Předmětem projektu je pořízení 1 elektromobilu a 1 rychlonabíjecí (neveřejné) stanice pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Cílem projektu je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti a využití způsobu čisté dopravy. Elektromobil umožní snížení nákladů společnosti a přispěje k ochraně životního prostředí snížením uhlíkové stopy.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V.
EU


Печать   E-mail