Slide background
advanced heat treatment workshop, which offers a wide range of heat treatment and chemical heat treatment services.

Our priorities are high quality of provided services, short lead times and social responsibility.
MEDUNA vakuová kalírna
Slide background
Slide background
 


MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. - universal partner for heat treatment

Our Company is building on the business tradition of the founder, Mr. Miroslav Meduna and his firm, established in 1999. The Company provides heat treatment and chemical heat-treatment services for steel and other metallic materials. Long term cooperation is the main priority of the team, striving to satisfy all the customers’ needs in the field of heat treatment.
 
 

logo kalirna
The Company provides wide range of heat treatment services:

logo kalirna50metal materials advisory and their heat treatment
logo kalirna50 hardening, salt, oil and vacuum nitrogen quenching
logo kalirna50
carburising including low-pressure, carbonitriding, nitriding and nitrocarburizing
logo kalirna50
metallographic analytical methods including microscopy and spectral analysis

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.


nemovistostiusporytechnologieobnovitelnenizkouspory 2Inovační vouchery

 

Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK NEMOVITOSTI – III. VÝZVA a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Rekonstrukce a výstavba nemovitostí v areálu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce a demolice objektů brownfields - „Bývalý zemědělský sklad a Bývalá vrátnice“ a související výstavba moderních výrobních prostor společnosti.  

Realizací projektu společnost MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. realizovala rekonstrukci daných objektů a jejich využití pro svou výrobní činnost. Projekt zahrnoval revitalizaci brownfieldů spočívající v:

 • Demolici nevyužívaného objektu bývalé vrátnice;
 • Výstavbě nové a vysoce moderní výrobní haly se skladovacími prostory a administrativní částí;
 • Kompletní rekonstrukci objektu bývalého skladu – částečné dispoziční úpravy, nové podlahy, střešní plášť, osazení otvorů novými dveřmi i okny a provedení zateplení objektu. Tím dojde k vytvoření dalšího výrobního a administrativního provozu;
 • Vybudování nových trafostanic;
 • Návrhu a úpravě komunikací a zpevněných ploch pro zajištění dopravního napojení a zásobování závodu, připojení objektu na inženýrské sítě a kanalizaci, a realizaci sadových úprav v okolní zeleni.

Projekt byl podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti – Výzva III.
EUNa základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Úspory energie - IV. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Předmětem projektu je realizace opatření vedoucích ke snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, a to náhradou stávajících technologií nejmodernějšími a energeticky úspornějšími zařízeními.

Realizovaný projekt přispívá, v souladu s cíli programu, k posílení konkurenceschopnosti společnosti snížením energetické náročnosti výrobních procesů a zároveň zlepšuje vliv technologických procesů na životní prostředí.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Výzva IV.
EUNa základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Technologie - IX. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Zvýšení úrovně automatizace a robotizace ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. v návaznosti na Průmysl 4.0.

Předmětem projektu je pořízení vysoce sofistikovaných výrobních a nevýrobních technologií, které budou propojeny autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu společnosti.

Hlavními cíli projektu jsou zefektivnění řízení, zkvalitnění výstupních a mezioperačních kontrol, rozšíření výrobních kapacit a s tím související logické posílení konkurenceschopnosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie - IX. výzva.
EUNa základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - Výzva III. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Instalace FVE ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Věcnou náplní projektu je instalace FVE na střechách výrobního areálu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. Zde budou umístěny fotovoltaické panely, které přeměňují dopadající sluneční záření na stejnosměrný elektrický proud.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobní společnosti. Prostřednictvím instalace fotovoltaického systému dojde k úspoře konečné spotřeby energie a tím k úspoře odebrané energie z elektrizační soustavy.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Fotovoltaické systémy – Výzva III.
EUNa základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Elektromobilita ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Předmětem projektu je pořízení 1 elektromobilu a 1 rychlonabíjecí (neveřejné) stanice pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Cílem projektu je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti a využití způsobu čisté dopravy. Elektromobil umožní snížení nákladů společnosti a přispěje k ochraně životního prostředí snížením uhlíkové stopy.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V.

elektromobilita medunaEU

 • Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Výzva: V. Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita
 • Projekt: Elektromobilita ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.
 • Jméno žadatele: MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.
 • Termín realizace: květen 2021
 • Způsobilé výdaje: 1 935 704,- Kč a výše dotace 580 711,20 Kč
 • Popis a cíle projektu: Cílem projektu je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti a využití způsobu čisté dopravy. Elektromobil umožní snížení nákladů společnosti a přispěje k ochraně životního prostředí snížením uhlíkové stopy.
 • Závěry a výsledky: Podle našich zkušeností poskytuje kombinace elektromobilu a vlastní nabíjecí stanice velkou míru flexibility a benefit nízkých přímých provozních nákladů.


Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Úspory energie - VI. výzva a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: Snížení energetické náročnosti ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

Cílem projektu je výměna stávající pece, zateplení střechy administrativní části a výměna osvětlení za LED osvětlení. Realizací jednotlivých opatření dojde ke snižování energetické náročnosti celého procesu, zefektivnění současného výrobního procesu a modernizaci výroby.

Realizovaný projekt přispívá, v souladu s cíli programu, k posílení konkurenceschopnosti společnosti snížením energetické náročnosti výrobních procesů a zároveň zlepšuje vliv technologických procesů na životní prostředí.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Výzva VI.
EU
Na základě žádosti společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. o podporu byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Výzvy Inovační vouchery - VI. Výzva, Prioritní osy 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.

Název projektu: „Analýza termofyzikálních parametrů pecních zařízení ve společnosti MEDUNA vakuová kalírna, s. r. o. “

Projekt řeší detailní analýzu problémů, které jsou spojeny s procesy tepelného resp. chemicko-tepelného zpracování.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovační vouchery – Výzva VI.

EU